Các điều khoản và điều kiện

Cập nhật lần cuối: ngày 14 tháng 1 năm 2024

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Giải thích và định nghĩa

Diễn dịch

Những từ có chữ cái đầu được viết hoa có nghĩa được xác định theo các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Các định nghĩa

Vì mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này:

  • Công ty liên kết  có nghĩa là một thực thể có quyền kiểm soát được kiểm soát bởi hoặc chịu sự kiểm soát chung với một bên, trong đó “kiểm soát” có nghĩa là quyền sở hữu từ 50% cổ phần trở lên, lãi vốn cổ phần hoặc các chứng khoán khác có quyền bỏ phiếu bầu giám đốc hoặc cơ quan quản lý khác .
  • Quốc gia  đề cập đến: New York, Hoa Kỳ.
  • Công ty  (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến InstaFinsta, New York.
  • Thiết bị  có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập dịch vụ, chẳng hạn như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
  • Dịch vụ  đề cập đến trang web.
  • Điều khoản và Điều kiện  (còn được gọi là “Điều khoản”) có nghĩa là các Điều khoản và Điều kiện này hình thành nên toàn bộ Thỏa thuận giữa Bạn và Công ty về việc sử dụng dịch vụ.
  • Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba  nghĩa là bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào (bao gồm dữ liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ) do bên thứ ba cung cấp có thể được hiển thị, bao gồm hoặc cung cấp bởi dịch vụ đó.
  • Trang web  đề cập đến InstaFinsta, có thể truy cập từ  https://www.Instafinsta.app/ .
  • Bạn  có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng dịch vụ hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, nếu có.

Nhìn nhận

Đây là các Điều khoản và Điều kiện điều chỉnh việc sử dụng dịch vụ này và Thỏa thuận có hiệu lực giữa Bạn và Công ty. Các Điều khoản và Điều kiện này quy định các quyền và nghĩa vụ của tất cả người dùng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

Việc bạn truy cập và sử dụng dịch vụ tùy thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu Bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các Điều khoản và Điều kiện này thì Bạn không thể truy cập dịch vụ.

Bạn tuyên bố rằng bạn trên 18 tuổi. Công ty không cho phép những người dưới 18 tuổi sử dụng dịch vụ.

Việc bạn truy cập và sử dụng dịch vụ cũng tùy thuộc vào việc bạn chấp nhận và tuân thủ chính sách quyền riêng tư của công ty. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi mô tả các chính sách và thủ tục của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn khi Bạn sử dụng Ứng dụng hoặc Trang web, đồng thời cho Bạn biết về quyền riêng tư của Bạn cũng như cách luật pháp bảo vệ Bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không do công ty sở hữu hoặc kiểm soát.

Công ty không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào. Bạn thừa nhận và đồng ý thêm rằng công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn như vậy trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Chúng tôi thực sự khuyên Bạn nên đọc các điều khoản, điều kiện và chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà Bạn truy cập.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của Bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu Bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Sau khi chấm dứt, quyền sử dụng dịch vụ của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm “NGUYÊN TRẠNG” và “NHƯ CÓ SẴN”

Dịch vụ này được cung cấp cho Bạn “NGUYÊN TRẠNG” và “NHƯ SẴN CÓ” và có tất cả các lỗi và khiếm khuyết mà không có bất kỳ hình thức bảo hành nào. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, công ty, thay mặt cho chính mình và thay mặt cho các Chi nhánh cũng như người cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ, từ chối rõ ràng mọi bảo đảm, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay hình thức khác, đối với dịch vụ, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và việc không vi phạm cũng như các bảo đảm có thể phát sinh trong quá trình giao dịch, thực hiện, sử dụng hoặc thực hành thương mại. Không giới hạn ở những điều đã nói ở trên, công ty không đưa ra bảo đảm hay cam kết nào và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào rằng dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của Bạn, đạt được bất kỳ kết quả mong muốn nào, tương thích hoặc hoạt động với bất kỳ phần mềm, ứng dụng, hệ thống hoặc dịch vụ nào khác, hoạt động không bị gián đoạn, đáp ứng mọi tiêu chuẩn về hiệu suất hoặc độ tin cậy hoặc không có lỗi hoặc bất kỳ lỗi hoặc khiếm khuyết nào có thể hoặc sẽ được sửa chữa.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, cả công ty và bất kỳ nhà cung cấp nào của công ty đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý: (i) về hoạt động hoặc tính sẵn có của dịch vụ, hoặc thông tin, nội dung và tài liệu hoặc sản phẩm bao gồm trong đó; (ii) dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; (iii) về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính cập nhật của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được cung cấp thông qua dịch vụ; hoặc (iv) rằng dịch vụ, máy chủ, nội dung hoặc email được gửi từ hoặc thay mặt công ty không có vi-rút, tập lệnh, ngựa trojan, sâu, phần mềm độc hại, bom hẹn giờ hoặc các thành phần có hại khác.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số loại bảo đảm hoặc giới hạn nhất định đối với các quyền theo luật định hiện hành của người tiêu dùng, do đó một số hoặc tất cả các loại trừ và giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho Bạn. Nhưng trong trường hợp đó, các loại trừ và giới hạn nêu trong phần này sẽ được áp dụng ở mức độ lớn nhất có thể thực thi được theo luật hiện hành.

Luật chi phối

Luật pháp của quốc gia, ngoại trừ các xung đột về quy định pháp luật, sẽ điều chỉnh các Điều khoản này và việc sử dụng Dịch vụ của Bạn. Việc bạn sử dụng Ứng dụng cũng có thể phải tuân theo luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế khác.

Giải quyết tranh chấp

Nếu Bạn có bất kỳ lo ngại hoặc tranh chấp nào về Dịch vụ, trước tiên Bạn đồng ý cố gắng giải quyết tranh chấp một cách không chính thức bằng cách liên hệ với công ty.

Dành cho người dùng Liên minh Châu Âu (EU)

Nếu Bạn là người tiêu dùng của Liên minh Châu Âu, bạn sẽ được hưởng lợi từ mọi quy định bắt buộc của luật pháp quốc gia nơi Bạn cư trú.

Tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng (i) Bạn không sống ở một quốc gia bị chính phủ Hoa Kỳ cấm vận hoặc bị chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố” và (ii) Bạn không có tên trong danh sách trên bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc bị hạn chế nào của chính phủ Hoa Kỳ.

Khả năng tách rời và miễn trừ

Tính tách rời

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không thể thi hành hoặc không hợp lệ thì điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để đạt được các mục tiêu của điều khoản đó ở mức độ lớn nhất có thể theo luật hiện hành và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực.

Miễn trừ

Trừ khi được quy định ở đây, việc không thực hiện quyền hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo các Điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của một bên trong việc thực hiện quyền đó hoặc yêu cầu thực hiện quyền đó vào bất kỳ lúc nào sau đó, cũng như việc từ bỏ vi phạm sẽ không cấu thành hành vi vi phạm. từ bỏ mọi vi phạm tiếp theo.

Dịch thuật Phiên dịch

Các Điều khoản và Điều kiện này có thể đã được dịch nếu Chúng tôi cung cấp chúng cho Bạn trên dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng văn bản gốc tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có tranh chấp.

Thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện này

Chúng tôi có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là quan trọng, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Những gì tạo nên sự thay đổi quan trọng sẽ được xác định theo quyết định riêng của Chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những sửa đổi đó có hiệu lực, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu Bạn không đồng ý toàn bộ hoặc một phần với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng trang web và dịch vụ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản và Điều kiện này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Scroll to Top