စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ

နောက်ဆုံးမွမ်းမံပြင်ဆင်သည်- ဇန်နဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၂၄

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးမပြုမီ ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သေချာဖတ်ပါ။

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်

စကားပြန်

မူလစာလုံးကို စာလုံးကြီးဖြင့် ရေးထားသော စကားလုံးများသည် အောက်ပါအခြေအနေများအောက်တွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည် အနည်းကိန်း သို့မဟုတ် အများကိန်းဖြင့် ပေါ်လာသည်ဖြစ်စေ တူညီသောအဓိပ္ပာယ်ရှိရမည်။

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ၏ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်-

  • Affiliate  ဆိုသည်မှာ ပါတီတစ်ခုမှ ထိန်းချုပ်ထားသည့် သို့မဟုတ် ဘုံထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ “ ထိန်းချုပ်မှု” ဆိုသည်မှာ အစုရှယ်ယာများ၊ ရှယ်ယာအကျိုးစီးပွား သို့မဟုတ် အခြားသော စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်အာဏာ၏ 50% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဆိုလိုပါသည်။ .
  • နိုင်ငံ  – နယူးယောက်၊ ယူအက်စ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။
  • ကုမ္ပဏီ  (ဤသဘောတူညီချက်တွင် “ ကုမ္ပဏီ” “ ကျွန်ုပ်တို့” “ ကျွန်ုပ်တို့” သို့မဟုတ် “ ကျွန်ုပ်တို့၏” ဟုရည်ညွှန်းသည်) သည် InstaFinsta, New York ကိုရည်ညွှန်းသည်။
  • စက်ပစ္စည်း  ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာ၊ ဆဲလ်ဖုန်း သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ် တက်ဘလက်ကဲ့သို့သော ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက်နိုင်သည့် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းကိုမဆို ဆိုလိုသည်။
  • ဝန်ဆောင်မှုသည်  ဝဘ်ဆိုက်ကို ရည်ညွှန်းသည်။
  • စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ  (“စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ” ဟုလည်းရည်ညွှန်းသည်) ဆိုသည်မှာ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင်နှင့်ကုမ္ပဏီကြား သဘောတူညီချက်တစ်ခုလုံးကို ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ဆိုလိုသည်။
  • Third-party Social Media Service  ဆိုသည်မှာ ဝန်ဆောင်မှုမှ ပြသနိုင်သော၊ ပါဝင်သော သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်သည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ ပံ့ပိုးပေးသည့် (ဒေတာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင်) ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို ဆိုလိုသည်။
  • ဝဘ်ဆိုဒ်သည် https://www.Instafinsta.app/  မှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သော InstaFinsta ကိုရည်ညွှန်းသည်  ။
  • သင်သည်  ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသည့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုနေသည့် တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသည့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုနေသည့်အတွက် သက်ဆိုင်သည့် ကိုယ်စား သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အခြားတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုလိုသည်။

အသိအမှတ်ပြုပါ။

၎င်းတို့သည် ဤဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းအား အုပ်ချုပ်သည့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် သင်နှင့် ကုမ္ပဏီအကြား လုပ်ဆောင်သည့် သဘောတူညီချက်များဖြစ်သည်။ ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသုံးပြုသူအားလုံး၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များကို ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုအား သင်၏ဝင်ရောက်အသုံးပြုမှုနှင့် အသုံးပြုမှုသည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ သင်၏လက်ခံမှုနှင့် လိုက်နာမှုအပေါ်တွင် သတ်မှတ်ပေးထားသည်။ ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် လည်ပတ်သူအားလုံး၊ အသုံးပြုသူများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ချည်နှောင်ရန် သဘောတူပါသည်။ ဤစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို သင်သဘောမတူပါက၊ ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။

သင်သည် အသက် 18 နှစ် ပြည့်ပြီးကြောင်း ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ 18 နှစ်အောက်သူများကို ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခွင့်မပြုပါ။

ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို သင်၏လက်ခံမှုနှင့် လိုက်နာမှုတို့အပေါ်တွင်လည်း သတ်မှတ်ပေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒသည် လျှောက်လွှာ သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်ကို သင်အသုံးပြုသည့်အခါ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထုတ်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဖော်ပြထားပြီး သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခွင့်အရေးများနှင့် သင့်အား ဥပဒေက မည်သို့အကာအကွယ်ပေးထားကြောင်း ပြောပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးမပြုမီ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို သေချာဖတ်ပါ။

အခြားဝဘ်ဆိုဒ်များသို့ လင့်ခ်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုသည် ကုမ္ပဏီမှပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိသော ပြင်ပကုမ္ပဏီဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများသို့ လင့်ခ်များပါရှိပါသည်။

ကုမ္ပဏီသည် မည်သည့် ပြင်ပဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ ၏ အကြောင်းအရာ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒများ သို့မဟုတ် အလေ့အကျင့်များအတွက် တာဝန်မရှိဟု ယူဆပါသည်။ ရရှိနိုင်သော အကြောင်းအရာ၊ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် မှီခိုအားထားခြင်းကြောင့် သို့မဟုတ် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် သို့မဟုတ် အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် ဆက်စပ်မှုတစ်ခုခုအတွက် သို့မဟုတ် မှီခိုအားထားမှုတစ်ခုခုအတွက် ကုမ္ပဏီတွင် တာဝန်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် တာဝန်ခံခြင်း မရှိစေရဟု သင် ထပ်မံအသိအမှတ်ပြုပြီး သဘောတူလက်ခံပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုပေါ်တွင် သို့မဟုတ် မှတဆင့်။

သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသော မည်သည့်ပြင်ပဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒများကို ဖတ်ရှုရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ အလေးအနက် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

ရပ်စဲခြင်း။

သင်သည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ပါက ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆို ကြိုတင်သတိပေးချက် သို့မဟုတ် တာဝန်ယူမှုမရှိဘဲ သင်၏ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်ပါသည်။

ရပ်စဲလိုက်သည်နှင့် သင်၏ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပိုင်ခွင့် ချက်ချင်းရပ်တန့်သွားပါမည်။

“ဖြစ်သကဲ့သို့” နှင့် “ရရှိနိုင်သည့်အတိုင်း” ငြင်းဆိုချက်

ဝန်ဆောင်မှုကို သင့်အား “ AS IS” နှင့် “ AS AVAILABLE” နှင့် မည်သည့်အမျိုးအစားမဆို အာမခံမပေးဘဲ ချို့ယွင်းချက်များနှင့် ချို့ယွင်းချက်များအားလုံးကို ပေးဆောင်ထားပါသည်။ တည်ဆဲဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ၊ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ကိုယ်စား၊ ၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများနှင့် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကိုယ်စား၊ ကုမ္ပဏီသည် ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာမခံချက်အားလုံးကို အတိအလင်း ငြင်းဆိုထားပါသည်၊ ရောင်းဝယ်နိုင်မှု၏ သွယ်ဝိုက်အာမခံချက်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက် ကြံ့ခိုင်မှု၊ ခေါင်းစဉ်နှင့် ချိုးဖောက်မှုမဟုတ်သော၊ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်သည့်သင်တန်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်သင်တန်း၊ အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုအလေ့အကျင့်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အာမခံချက်များအပါအဝင်။ အထက်ဖော်ပြပါ ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ၊ ကုမ္ပဏီသည် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမည့် မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆို အာမခံချက်မပေးဘဲ၊ ရည်ရွယ်ထားသည့် ရလဒ်များရရှိရန်၊ သဟဇာတဖြစ်ရန် သို့မဟုတ် အခြားဆော့ဖ်ဝဲလ်များ၊ အပလီကေးရှင်းများ၊ စနစ်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အလုပ်လုပ်ဆောင်ရန်၊ အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ၊ စွမ်းဆောင်ရည် သို့မဟုတ် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါက သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းမရှိ သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းများ သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းချက်တစ်စုံတစ်ရာ ရှိနိုင်သည် သို့မဟုတ် ပြုပြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အထက်ဖော်ပြပါများကို ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ပံ့ပိုးပေးသူသည် မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမျှ ကိုယ်စားပြုခြင်း သို့မဟုတ် အာမခံချက်တစ်စုံတစ်ရာ မပြုလုပ်ပါ ၊ ဖော်ပြပါ သို့မဟုတ် အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည်- (i) ဝန်ဆောင်မှု၏ လည်ပတ်မှု သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်မှု၊ သို့မဟုတ် အချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာနှင့် ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်များ ၎င်းတွင်ပါဝင်သည်; (ii) ဝန်ဆောင်မှုသည် အနှောက်အယှက်မရှိ သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းကင်းလိမ့်မည်၊ (iii) ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ပံ့ပိုးပေးထားသည့် အချက်အလက် သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခုခု၏ တိကျမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆိုင်ရာ၊ သို့မဟုတ် (iv) ဝန်ဆောင်မှု၊ ၎င်း၏ဆာဗာများ၊ အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီကိုယ်စား သို့မဟုတ် ထံမှပေးပို့သော အီးမေးလ်များသည် ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ဇာတ်ညွှန်းများ၊ ထရိုဂျန်မြင်းများ၊ ပိုးများ၊ မဲလ်ဝဲများ၊ အချိန်ဗုံးများ သို့မဟုတ် အခြားအန္တရာယ်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းများ ကင်းစင်ကြောင်း။

အချို့သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များသည် စားသုံးသူတစ်ဦး၏သက်ဆိုင်ရာဥပဒေပါအခွင့်အရေးများနှင့်ပတ်သက်၍ အာမခံအမျိုးအစားအချို့ သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ချက်များကို ချန်လှပ်ခြင်းမပြုထားသောကြောင့် အထက်ဖော်ပြပါ ခြွင်းချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များအချို့ သို့မဟုတ် အားလုံးကို သင့်အတွက် သက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်၊ ဤပုဒ်မတွင် ဖော်ပြထားသော ချန်လှပ်မှုနှင့် ကန့်သတ်ချက်များသည် တည်ဆဲဥပဒေအရ ပြဌာန်းနိုင်သော အကြီးမားဆုံးအတိုင်းအတာအထိ သက်ရောက်စေရမည်။

အုပ်ချုပ်မှုဥပဒေ

၎င်း၏ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများ ကွဲလွဲမှုမှအပ နိုင်ငံ၏ဥပဒေများသည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် သင့်ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းကို အုပ်ချုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ အက်ပ်လီကေးရှင်းကို အသုံးပြုခြင်းသည် အခြားသော ဒေသန္တရ၊ ပြည်နယ်၊ နိုင်ငံတော် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေများနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။

အငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်းရေး

သင့်တွင် ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော စိုးရိမ်မှုများ သို့မဟုတ် အငြင်းပွားမှုများရှိပါက ကုမ္ပဏီကို ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် အလွတ်သဘောအငြင်းပွားမှုကို ဦးစွာဖြေရှင်းရန် သင်သဘောတူပါသည်။

ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) အသုံးပြုသူများအတွက်

အကယ်၍ သင်သည် ဥရောပသမဂ္ဂစားသုံးသူဖြစ်ပါက၊ သင်နေထိုင်သည့်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေ၏မဖြစ်မနေပြဌာန်းချက်များမှ သင်အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဥပဒေလိုက်နာမှု

သင်သည် (i) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအောက်တွင် သို့မဟုတ် အမေရိကန်အစိုးရမှ “အကြမ်းဖက်သမားများကို ပံ့ပိုးပေးသည့်” နိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသော နိုင်ငံ၌ သင်သည် တည်ရှိနေကြောင်း ကိုယ်စားပြုပြီး အာမခံကြောင်း အာမခံပါသည်၊ (ii) သင်သည် စာရင်းမ၀င်ပါ။ တားမြစ်ထားသော သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ထားသော ပါတီများစာရင်းတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ မည်သည့်အစိုးရမဆို။

ခွဲထွက်နိုင်မှုနှင့် စွန့်လွှတ်မှု

ခွဲထွက်နိုင်မှု

အကယ်၍ ဤစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ကျင့်သုံး၍မရသော သို့မဟုတ် တရားမဝင်ဟု ယူဆပါက၊ ယင်းပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ပြောင်းလဲပြီး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသွားမည်ဖြစ်ပြီး တည်ဆဲဥပဒေအောက်တွင် အတတ်နိုင်ဆုံး အတတ်နိုင်ဆုံး ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် အပြည့်အဝ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။

စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။

ဤနေရာတွင် ပေးထားသည့်အတိုင်း အခွင့်အရေးကို ကျင့်သုံးရန် ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဤစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများအောက်တွင် တာဝန်ဝတ္တရားတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ပါတီတစ်ခု၏ ယင်းအခွင့်အရေးကို ကျင့်သုံးနိုင်မှု သို့မဟုတ် ယင်းအချိန်နောက်ပိုင်းတွင် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို လိုအပ်သည့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေမည်မဟုတ်သလို ဖောက်ဖျက်မှုတစ်ရပ်ကို စွန့်လွှတ်ခြင်းလည်း မပြုရ၊ နောက်ဆက်တွဲချိုးဖောက်မှုမှန်သမျှကို စွန့်လွှတ်ခြင်း။

ဘာသာပြန်ဆိုချက်

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုတွင် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့မှ ၎င်းတို့ကို ရနိုင်စေခဲ့ပါက ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ အငြင်းပွားမှုတစ်ခုတွင် မူရင်းအင်္ဂလိပ်စာသားသည် အောင်နိုင်သည်ဟု သင်သဘောတူသည်။

ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပြောင်းလဲမှုများ

ဤစည်းမျဥ်းများကို အချိန်မရွေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် အစားထိုးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အခွင့်အရေးကို အာမခံပါသည်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုသည် အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါက၊ စည်းမျဉ်းအသစ်များအသက်မဝင်မီ အနည်းဆုံး ရက် 30 သတိပေးချက်ပေးရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပါမည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွင်ပါဝင်သည့်အရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။

အဆိုပါ ပြင်ဆင်ချက်များ ထိရောက်ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ သင်သဘောတူပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် စည်းကမ်းချက်အသစ်များကို တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် သဘောမတူပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်လိုက်ပါ။

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

သင့်တွင် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါက၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

Scroll to Top